Geluidsmetingen

In het kader van het GRUP K-R8 zullen in het najaar van 2021 in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost geluidsmetingen worden uitgevoerd. De meetcampagne kadert binnen de centrale doelstelling van het GRUP K-R8 om de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost te verbeteren.

De meetcampagne omvat een totaal van 38 meetpunten in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost (grondgebied Harelbeke, Kortrijk en Zwevegem), waarvan:

  • 14 vaste meetpunten: op deze locaties wordt continu gemeten over een periode van minstens 1 week.
  • 24 ambulante meetpunten: deze locaties worden twee maal gemeten.

K-R8 - geluidsmetingen

K-R8 geluidsmetingen legende

Waarom deze meetlocaties?

Vanuit het planteam K-R8 is een netwerk van meetlocaties uitgezet in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost. Hierbij is rekening gehouden met onder meer de nabijheid van de weginfrastructuur die wordt aangepakt in het kader van het planproces K-R8, de nabijheid van bebouwing/bewoning en de locaties waar in het recente verleden ook al geluidsmetingen uitgevoerd werden door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het planteam K-R8 heeft een aantal vaste meetpunten op grotere afstand van de autosnelweg E17 geselecteerd om de nachtelijke geluidsimpact van de snelweg in kaart te brengen. Er werden geen extra meetpunten toegevoegd die nog meer bij de stadscentra liggen, gezien deze meer beïnvloed worden door het lokaal wegverkeersgeluid en dus minder het effect van de R8 en E17 in beeld brengen.

De meetcampagne onderzoekt het wegverkeerslawaai. Om de geluidsmetingen correct te interpreteren, gaan de vaste meetpunten gepaard met een telling van het lokale verkeer. Hiertoe worden meetlussen op het wegdek bevestigd. Bij de ambulante meetpunten gebeurt de telling visueel.

Doel

De geluidsmetingen staan in functie van het creëren van een verhoogd draagvlak. Tijdens de inspraakperiode op de (verfijnde) startnota K-R8 werden nl. heel wat inspraakreacties ontvangen m.b.t. de leefbaarheid in de omgeving van de E17, de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de reservatiestrook voor het sluiten van de ringweg R8 tussen deze complexen. Voorwerp van het onderzoek is hier het wegverkeerslawaai ter hoogte van deze weginfrastructuur dat in het kader van K-R8 wordt aangepakt.

De resultaten van de geluidsmetingen zullen deel uitmaken van het milieuonderzoek van het GRUP K-R8. De bestaande situatie wordt doorgerekend met het geluidsmodel en gevalideerd op basis van de uitgevoerde metingen. Daarnaast zijn de metingen ook belangrijk in functie van mogelijke acties voorafgaand aan het GRUP.

De meetresultaten zullen een gemiddelde zijn op basis van de windrichtingen en er is ook rekening te houden met het geluid afkomstig van andere wegen.

Timing

Onder voorbehoud van de weersomstandigheden worden de geluidsmetingen uitgevoerd vanaf de tweede helft van oktober 2021 tot ca. eind november.