Geluidsmetingen

In het kader van het GRUP K-R8 werden in het najaar van 2021 in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost geluidsmetingen uitgevoerd. De meetcampagne kadert binnen de centrale doelstelling van het GRUP K-R8 om de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost te verbeteren.

De meetcampagne omvatte een totaal van 39 meetpunten in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost (grondgebied Harelbeke, Kortrijk en Zwevegem), waarvan:

  • 14 vaste meetpunten: op deze locaties werd continu gemeten over een periode van minstens 1 week.
  • 25 ambulante meetpunten: deze locaties werden twee maal gemeten.

GRUP K-R8 kaart geluidsmetingen

 

K-R8 geluidsmetingen legende

Waarom deze meetlocaties?

Vanuit het planteam K-R8 is een netwerk van meetlocaties uitgezet in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost. Hierbij is rekening gehouden met onder meer de nabijheid van de weginfrastructuur die wordt aangepakt in het kader van het planproces K-R8, de nabijheid van bebouwing/bewoning en de locaties waar in het recente verleden ook al geluidsmetingen uitgevoerd werden door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het planteam K-R8 heeft een aantal vaste meetpunten op grotere afstand van de autosnelweg E17 geselecteerd om de nachtelijke geluidsimpact van de snelweg in kaart te brengen. Er werden geen extra meetpunten toegevoegd die nog meer bij de stadscentra liggen, gezien deze meer beïnvloed worden door het lokaal wegverkeersgeluid en dus minder het effect van de R8 en E17 in beeld brengen.

De meetcampagne onderzoekt het wegverkeerslawaai. Om de geluidsmetingen correct te interpreteren, gaan de vaste meetpunten gepaard met een telling van het lokale verkeer. Hiertoe worden meetlussen op het wegdek bevestigd. Bij de ambulante meetpunten gebeurt de telling visueel.

Doel

De geluidsmetingen staan in functie van het creëren van een verhoogd draagvlak. Tijdens de inspraakperiode op de (verfijnde) startnota K-R8 werden nl. heel wat inspraakreacties ontvangen m.b.t. de leefbaarheid in de omgeving van de E17, de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de reservatiestrook voor het sluiten van de ringweg R8 tussen deze complexen. Voorwerp van het onderzoek is hier het wegverkeerslawaai ter hoogte van deze weginfrastructuur dat in het kader van K-R8 wordt aangepakt.

De resultaten van de geluidsmetingen zullen deel uitmaken van het milieuonderzoek van het GRUP K-R8. In de milieubeoordeling zal gezocht worden naar een structurele oplossing, zoals bv. door onderzoek naar de haalbaarheid van overkappingsvarianten van de R8 en/of E17, de eventuele aanleg van bermen of geluidsschermen, een mogelijke insleuving van de E17 ter hoogte van Kortrijk-Oost, etc. Ook een snelheidsverlaging op de E17 maakt deel uit van het verdere onderzoek van K-R8, gezien hiervoor de nodige afwegingen zijn te maken op vlak van verkeersveiligheid, mogelijke verkeersverschuivingen, leefbaarheid, luchtkwaliteit en geluid, etc. Op basis van de onderzoeksresultaten zal de Vlaamse Regering hierover een beslissing nemen.

Resultaten

De meetresultaten voor geluid bevestigen de bekommernissen die vanuit inspraak zijn meegegeven. De volgende zones zullen dan ook met verhoogde aandacht bekeken worden in het verdere onderzoek: omgeving Walle, Sint-Margriete Houtemlaan, Robert Deltourlaan en Elzenlaan in Kortrijk en omgeving Brouwerijstraat in Harelbeke.  

Naast een structurele oplossing die is te zoeken in het onderzoek K-R8 (zie hoger), is ook te bekijken of er maatregelen mogelijk zijn op korte termijn die geen voorafname doen op het verdere onderzoek en de uiteindelijke oplossing. Zo zal er een stillere wegverharding worden aangelegd op de E17 tussen Kortrijk-Oost en Aalbeke in de rijrichting van Menen die het effect zal vervolledigen van de reeds aangebrachte stillere wegverharding in de rijrichting van Gent. De uitvoering wordt verwacht in 2023.