Verslag publieke raadpleging oktober-december 2019

Kortrijk - regio

Eerdere participatie

De Departementen Omgeving, Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer organiseerden eind 2017 al  een aantal dialoogmarkten om het proces voeden. De bevolking werd er uitgenodigd haar mening te delen over thema's als 'vlotheid en veiligheid op de weg', 'alternatieve vervoersmiddelen' en 'ruimte' (beter benutten van de ruimte, levendige plekken, verbinden van plekken, hinderaspecten en groen). Een greep uit de reacties kunt u hier raadplegen.

Publieke raadpleging oktober-december 2019

Van oktober tot en met 6 december 2019 organiseerde het Departement Omgeving een publieke raadpleging over de startnota en de procesnota. Het doel van deze raadpleging was om iedereen op de hoogte te brengen en om reeds in een vroeg stadium van het proces inbreng te krijgen over de probleemstelling, de inhoudsafbakening en de scope van het voorgenomen plan en een eerste aanduiding van relevante disciplines en aandachtspunten voor het later uit te voeren milieueffectenonderzoek. 

Tijdens de publieke raadpleging voor dit geïntegreerd GRUP-proces organiseerde het Departement Omgeving op maandag 14 oktober 2019 en op dinsdag 15 oktober 2019 participatiemomenten onder de vorm van infomarkten, respectievelijk in het Gemeentepunt in Zwevegem en in OC Lange Munte in Kortrijk. Tijdens deze infomarkten werd aan de bevolking de mogelijkheid gegeven om o.a. nadere informatie over de start- en procesnota in te winnen en in dialoog te gaan en/ of vragen te stellen aan het planteam. De participatie- en informatiemarkten, of dialoogmarkten zoals de ontmoetingsmomenten tot hiertoe genoemd zijn, staan in functie van transparantie open voor alle stakeholdersgroepen (adviesraden, maatschappelijk middenveld, private actoren en bedrijven, lokale belangengroepen en burgerbewegingen, bevolking,…).

VERSLAG INFOMARKTEN OKTOBER 2019

De infopanelen en de presentatie van de infomarkten kunt u hieronder raadplegen.

Presentatie GRUP K-R8 infomarkten oktober 2019

Raadpleeg hier de presentatie over de startnota GRUP K-R8 die op de infomarkten voorgesteld is.

Procedure opmaak GRUP 

Procedure opmaak GRUP K-R8 

Verhogen van de leefbaarheid 

Plangebied 

Verbeteren van de weginfrastructuur - scenario's 

Verbeteren van de weginfrastructuur - wat wordt onderzocht 

Mobiliteitsverschuiving of modal shift 

Ruimtelijke ontwikkelingen evalueren 

Meer doen met minder ruimte 

Milieubeoordeling

De Vlaamse Regering zal als bevoegde overheid het advies over de startnota van de daartoe bevoegde adviesinstanties opvragen. Decretaal bepaald, betreft het de Strategische adviesraad, de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de deputatie van de betrokken provincie, de colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken steden en gemeenten. Overeenkomstig het uitvoeringsbesluit worden nog een heel aantal adviesverlenende instanties bevraagd. Het advies moet binnen een termijn van zestig dagen worden gegeven. Als deze termijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.  

Verdere verfijning en uitwerking van de startnota
Gezien de omvang en de complexiteit van het planproces wordt ervoor gekozen om na de publieke consultatie over de startnota, dit document verder uit te diepen, te verfijnen en bij te sturen waar nodig. De resultaten en input vanuit de eerste consultatie worden verwerkt, waarop het document opnieuw zal onderworpen worden aan een adviesronde en participatie. 

Het doel van deze tweede raadpleging is om iedereen op de hoogte te brengen van de verdere uitwerking, uitdieping en/of bijsturing van de start- en procesnota, waarbij ook rekening is gehouden met de resultaten en input uit de eerste publieke consultatie. Deze werkwijze moet - vanuit de keuze voor een open en participatief proces - het mogelijk maken om alle belanghebbenden maximaal te betrekken.